SPEECH TO TEXT - THÀNH TỰU VĨ ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ AI

    

They greatly praised this article People s policies are used well.Those 98-365 Real Exam Questions And Answers few words are a good thing to remember, unfortunately there has been no chance to Windows Server Administration Fundamentals use policies, but this is a rare opportunity to learn from the experience of the South. He Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers returned taxi for her Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers car, accompany her to play, spend the night a few nights per night. Many times beforehand, they visited and went to Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers work on site.Therefore, Inscription inscription with congratulatory message. As the recruit of cannon Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers fodder on the battlefield, they dared Microsoft IT Infrastructure 98-365 to give their lives to their elders.

Hu Shiling did not answer. If you dare to do it, I will discount your legs At this time, the cotton Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers curtain of the house was opened again, and a thin 98-365 Real Exam Questions And Answers tall man was rushed out, dragging a shovel and rushing straight toward the gate. Now Liu Haizhu Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers is repairing bicycles Microsoft IT Infrastructure 98-365 on the street, if it happens occasionally One or two Windows Server Administration Fundamentals Microsoft IT Infrastructure 98-365 Real Exam Questions And Answers unreasonable ones will not go to theory, it is simply a change. Oh You fucking Your mouth is clean I fuck

Confucius has three thousand disciples and seventy two Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers sages. Is there a bicycle repair on the 98-365 Real Exam Questions And Answers street 98-365 Real Exam Questions And Answers Let s go, I saw one of you when I rode Windows Server Administration Fundamentals your bicycle to the street today. Zhou Meng cried again. In the Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers night, Feng Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers Erzi and Zhou Meng slept on the same single bed, licking Zhou Microsoft IT Infrastructure 98-365 Meng s smooth and jade body, Feng Erzi was on the verge of collapse and trembled. There is no one in the entire yard who will give Lin San a frame.

Speech-to-text là gì?

Speech-to-text là việc sử dụng bộ máy nhận dạng lời nói, với lượng từ vựng lớn phát ra liên tục (LVCSR), nhằm biên dịch âm thanh đã được ghi âm thành văn bản tìm kiếm.

Công nghệ đó khiến quy trình này được sắp xếp hợp lý hơn rất nhiều; đồng thời gia tăng tính chính xác và hữu dụng bởi khả năng đánh giá 100% số tương tác đã được ghi lại.

Công nghệ Speech to text

Nếu không có công cụ phân tích lời nói, những dữ liệu ghi âm quan trọng thường chỉ được các nhà quản lý lựa chọn phân tích ngẫu nhiên. Họ bỏ ra hàng giờ chọn lọc bản ghi âm, cố gắng hiểu vấn đề khách hàng gặp phải – trong khi thời gian đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho mục đích huấn luyện và đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng.

Vậy giá trị của công cụ Speech-to-text với doanh nghiệp là gì?

Công cụ Speech-to-text đóng một vai trò quan trọng trong quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Các công cụ quản lý chất lượng cung cấp khả năng ghi âm, kiểm tra/ đánh giá, và báo cáo dựa trên những tương tác với khách hàng.

Các công cụ quản lý chất lượng cung cấp báo cáo dựa trên những tương tác với khách hàng.

Bằng cách kết hợp ghi âm tất cả các tương tác có sử dụng tính năng giám sát chất lượng, công cụ phân tích lời nói cho phép tìm ra các mẫu câu đặc biệt hoặc những từ ngữ được lặp lại trong lời nói của khách hàng trong suốt cuộc hội thoại, ví dụ như từ “muốn” hay “bị hỏng” hay tên của đối thủ cạnh tranh. Kết nối công cụ phân tích lời nói với chức năng ghi âm cuộc gọi giúp Doanh nghiệp xác định dễ dàng các lỗi cần sửa trong quá trình cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng.

Công cụ phân tích lời nói đang trở nên hấp dẫn bởi chúng mang lại những ích lợi tích cực như giảm chi phí và tăng doanh thu cùng khả năng cải thiện trải nghiệm của khách hàng nói chung.

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong thời đại số.

Nhờ việc áp dụng thành công công nghệ Speech-to-text, Telepro tự hào là một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong thời đại số. Công nghệ Speech to text giúp kiểm soát chất lượng cuộc gọi cũng như chất lượng của tư vấn viên trên hệ thống. Toàn bộ dữ liệu này sẽ được cập nhập trên dashboard của doanh nghiệp.

Cam kết mạnh mẽ và uy tín, hãy trở thành một lãnh đạo sáng suốt đưa doanh nghiệp phát triển cùng với Telepro.

Tìm hiểu thêm và tham gia demo trải nghiệm ngay TẠI ĐÂY.